Termeni și condiții

1. DEFINIȚII ȘI TERMENI

Fundația Nouă ne pasă este constituită conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații și are sediul în București, str. Dr. Obedenaru Mihail, nr. 6A, sector 5.

Donator – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani sau persoană juridică care oferă susținere financiară Fundației Nouă ne pasă.

Site – pagina gazduită la adresa web www.nouanepasa.ro și subdomeniile acesteia.

Program – servicii socio-educaționale prezentate pe Site.

Conținut – toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic; conținutul oricărui e-mail prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al fundației, informații legate de Serviciile implementate într-o anumită perioadă.

Document – prezentele Termene și Condiții.

Comunicări – orice tip de mesaj trimis (e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la servicii similare sau complementare cu cele pe care le-ați accesat, informații cu privire la oferte sau promoții, precum și alte comunicări comerciale, cum ar fi cercetări de piată și sondaje de opinie.

2. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

2.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând, dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Fundației Nouă ne pasă, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens, în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

2.2. Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Fundația Nouă ne pasă, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Fundației Nouă ne pasă asupra Conținutului, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, doar cu acordul scris expres al Fundației Nouă ne pasă.

2.3. Orice Conținut la care Utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Fundația Nouă ne pasă și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Fundației Nouă ne pasă, cu referire la acel Conținut.

2.4. Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intra în conflict cu prevederile Documentului.

2.5. În cazul în care Fundația Nouă ne pasă conferă Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, iar Utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor stabilite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Fundației Nouă ne pasă pentru respectivul Utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau dupa expirarea acordului de utilizare.

2.6. Niciun Conținut transmis către Utilizator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare, nu constituie o obligație contractuală din partea Fundației Nouă ne pasă și/sau al angajatului/prepusului Fundației Nouă ne pasă care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

2.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțeste, în cazul în care acesta există.

3. DONAȚIE

3.1. Donatorul poate efectua donații pe Site, prin adăugarea sumei dorite în formularul de donație, urmând a finaliza donația efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres.

3.2. Prin finalizarea donației, donatorul confirmă că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de donație, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării donației.

3.3. Prin finalizarea donației, donatorul consimte că Fundația Nouă ne pasă poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de Fundația Nouă ne pasă, în orice situație în care este necesară contactarea donatorului.

4. CONFIDENȚIALITATE

4.1. Fundația Nouă ne pasă va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

4.2. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Fundatiei Nouă ne pasă acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Fundația Nouă ne pasă să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. Fundația Nouă ne pasă nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

5. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

5.1. Vă rugăm să parcurgeți Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

6. FOLOSIREA COOKIE-URILOR

6.1. Vezi Politica de Cookies, care face parte din prezentul Document.

7. FORȚA MAJORĂ

7.1. Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzator, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.
7.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului, fără ca vreuna dintre ele sa-i poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

8. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

8.1. Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Fundația Nouă ne pasă și Utilizatori se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente din Municipiul București.